Evaluarea proiectelor de investiții pe Internet 2020, Finantarea proiectelor de investitii – o abordare practică

evaluarea proiectelor de investiții pe Internet 2020

Oneață Andrei Evaluarea proiectelor de investiţii"Omul trebuie să înveţe să-şi dezvolte sensul responsabilităţii, pentru că orice lucru pe care-l face va avea consecinţele sale" Proverb chinezesc Conceptul de eficienţă economicăStudiul economiei politice a statuat faptul că, atât la nivelul unei economii naţionale, cât şi la nivel de companie sau individ, necesităţile sunt nelimitate şi, de aceea, este foarte important să se folosească judicios resursele limitate de care se dispune în scopul satisfacerii acestor necesităţi.

Eficienţa este atributul oricărei activităţi umane de a produce efectul util dorit. În acest fel se atinge problema eficienţei economice, concept fundamental, sinonim cu consumul raţional al resurselor în vederea obţinerii cu randamente cât mai mari de efecte utile dorite.

Însăşi această explicaţie prezintă eficienţa economică ca pe un termen relativ şi nu absolut în raport cu anumite criterii. În principiu, eficienţa economică se măsoară prin raportarea efectelor obţinute în expresie fizică sau monetară la eforturile depuse resursele utilizate. Astfel, criteriul fundamental al eficienţei economice este valoarea, anume valoarea acestui raport eforturi-efecte. Întrucât valoarea este un concept subiectiv, determinarea eficienţei economice pe baza valorii se face conform mai multor modele de măsurare a acesteia, definite ca modele de eficienţă.

Dintre ele pot fi enumerate:eficienţa Pareto o alegere are eficienţa Pareto atunci când nu se poate face o altă alegere astfel încât starea unui individ să se îmbunătăţească fără ca aceea a altui individ să se înrăutăţească ; eficienţa Kaldor-Hicks o alegere este eficientă în acest caz atunci când indivizii a căror stare se îmbunătăţeşte pot teoretic să îi compenseze pe cei a căror situaţie se înrăutăţeşte, astfel încât să se ajungă la eficienţa Pareto ;eficienţa X este expresia economică pentru eficienţa cu care o organizaţie îşi utilizează resursele sale existente pentru a produce rezultate; nu ia în considerare în ce măsură resursele utilizate sunt cele mai bune sau în ce măsură rezultatele obţinute sunt cele mai bune ; 9.

Eficacitatea reprezintă alegerea căilor şi priorităţilor, deci a lucrurilor necesar a fi făcute engl.

evaluarea proiectelor de investiții pe Internet 2020

Caracterizarea eficienţei unei activităţi presupune raportarea la o bază de comparaţie spaţio-temporală care poate fi nivelul atins în alte activităţi similare sau variante de proiect. Când vorbim de eficienţa economică a resurselor de consumat, criteriul eficienţei este de a realiza o economie a acestora; dar când vorbim de resurse consumate ne referim la gradul de utilizare, adică de obţinere de efecte economice mari pe unitatea de resurse consumate. Mijloacele de manifestare a eficienţei economice sunt: creşterea productivităţii, a rentabilităţii, a calităţii produselor, reducerea consumurilor de materii prime, materiale, energie, combustibili etc.

Analiza eficienţei economice răspunde la întrebări cum ar fi: cum sunt utilizate resursele şi cum sunt consumate pentru a cunoaşte gradul de utilizare şi economia obţinută.

Finanțarea proiectelor de investiții în infrastructurile CDI

Efectele economice sunt : -directe: identificabile cu obiectul realizat prin investiţie; -indirecte: ca rezultat al efectului de propagare asupra altor sectoare de activitate. Ca o consecinţă a efortului investiţional se obţin diverse efecte economice reflectate în plan financiar, dintre care putem enumera : -reducerea costurilor de exploatare a utilajelor graţie noilor echipamente ; -reducerea cheltuielilor cu mâna de lucru graţie modernizării şi aplicării inovaţiilor ; -creşterea rentabilităţii graţie investiţiilor de dezvoltare ; -obţinerea de efecte după o perioadă lungă de timp, adesea indirecte.

Caracteristicile eficienţei economice a investiţiilorEficienţa economică prezintă caracteristici 1precum : a este o parte a întregii activităţi productive; depinde de acţiunea în comun a tuturor factorilor şi fazelor procesului de reproducţie; reflectă atât modul cum au fost concepute şi realizate lucrările de investiţii, cât şi elementele procesului de producţie.

Previziunile se referă la nevoia socială pentru anumite produse sau servicii, modificări ale volumului şi structurii producţiei, ale cerinţelor de consum, ale preţurilor, ale tehnologiilor de fabricaţie.

evaluarea proiectelor de investiții pe Internet 2020

Influenţa factorului timp se ia în considerare mai ales prin folosirea tehnicilor de actualizare a valorilor viitoare. Nivelul eficienţei economice absolute este în funcţie de parametrii de efort şi efect ai fiecărei variante. Nivelul eficienţei economice relative este determinat de parametrii rezultaţi prin comparaţii între variante.

Din aceste două forme prima este cea care se regăseşte şi dăinuie în decursul activităţii productive, cea care stă la baza ritmului de creştere.

Maxima ediției

Evaluarea financiară a proiectelor de investiţiiEvaluarea financiară se face pentru a vedea dacă investiţia este suficient de rentabilă la nivelul agentului economic, dacă se obţine profit. Conceptele de beneficiu şi de cost se limitează la intrările şi ieşirile de bani aferente proiectului de investiţie. Fluxurile de cheltuieli şi de venituri sunt estimate în preţurile pieţei, pe durata de viaţă a proiectului, iar viabilitatea proiectului se apreciază în termeni de valoare netă actuală şi de rată de rentabilitate internă, folosind pentru aceasta rata de actualizare financiară.

Evaluarea financiară se face în două etape 2. Prima etapă constă într-o analiză financiară sumară, ce se face cu ocazia identificării proiectului şi elaborării studiului de fezabilitate, pentru a facilita alegerea tehnologiei de fabricaţie şi a utilajelor. Analiza vizează alegerea celei mai bune variante de proiect, în urma comparării variantelor evaluarea proiectelor de investiții pe Internet 2020, pe baza unei aprecieri pertinente a valorii intrinseci a investiţiei, înainte de a se introduce obligaţiile financiare şi fiscale.

A doua etapă constă în analiza financiară detaliată, ce se face cu ocazia elaborării definitive a proiectului sau a formei finale a acestuia.

Ea are scopul de a releva rentabilitatea capitalurilor investite de întreprindere, delimitând resursele proprii de cele împrumutate, luându-se în considerare de data aceasta dobânzile la împrumuturile bancare, impozitele pe venit profittaxele vamale etc. Un rezultat al analizei financiare detaliate este evaluarea capacităţii maxime de autofinanţare în monedă curentă.

Pentru calculul acesteia se porneşte de la încasările şi cheltuielile de exploatare în monedă constantă, pe baza cărora se obţine marja brută în monedă constantă. Această marjă brută se corectează cu rata inflaţiei pe durata acesteia şi se obţine marja brută în monedă curentă.

Se continuă calculele obţinându-se, prin scăderea dobânzii la credit şi a amortismentului, profitul impozabil; apoi se calculează impozitul pe profit, care se scade, iar în final se adună profitul net după impozite cu amortismentul.

Un alt rezultat al studiului detaliat îl reprezintă analiza trezoreriei previzionale, a echilibrului dintre resurse şi nevoi. Proiectul va fi apreciat ca bun, viabil, dacă rezultă un sold net al trezoreriei, cumulat, mereu pozitiv, compensându-se eventualele solduri anuale negative. În caz contrar, se reanalizează soluţia financiară, urmărind adaptarea resurselor financiare la nevoile proiectului de investiţie.

Scopul întregului studiu financiar este de a calcula rentabilitatea definitivă a proiectului, apelându-se în acest scop la criteriile contabile sau la cele bazate pe tehnica actualizării. Cu ajutorul tehnicilor de actualizare se calculează rata internă a rentabilităţii, folosind o suită de fluxuri financiare eşalonate pe întreaga durată de viaţă a proiectului.

În fluxul financiar se ia capitalul propriu afectat investiţiei, cu semn negativ, pentru a avea în final valoare netă. Rata de rentabilitate internă rezultată ne permite să evaluarea proiectelor de investiții pe Internet 2020 investiţia, dacă este acceptabilă sau nu, iar investitorul poate să cunoască şi să compare avantajul investiţiei sale, în proiect, cu cel al altor plasamente posibile ale capitalului de care dispune.

Se observă că I reprezintă suprafaţa S. Actualizarea la momentele de referinţăPentru compararea valorilor referitoare la cheltuieli şi venituri se face actualizarea fluxurilor evaluarea proiectelor de investiții pe Internet 2020 numerar la un moment de actualizare stabilit unul din cele 4 precizate în schemă. În funcţie de modul de realizare a fluxurilor de numerar anterior sau posterior momentului de referinţă ales se utilizează coeficienţii specifici calculului valorii în timp a banilor.

Aspecte specifice în evaluarea proiectelor de investiţii pe baza metodologiei Băncii MondialeRolul Băncii Mondiale este de a sprijini statele membre cu fonduri pentru reconstrucţie şi dezvoltare.

bani rapid cum se face

Creditele se acordă într-o manieră clasică în condiţii de piaţăcu obligaţia utilizării lor eficiente. Procedura preliminară în vederea acordării unui credit B. În graficul de implementare a proiectului sunt stabilite jaloanele temporale obligatorii pentru proiectarea în detaliu, întocmirea caietelor de sarcini pentru licitaţii, organizarea licitaţiilor, evaluarea ofertelor şi desemnarea firmei furnizoare câştigătoare, negocierea şi semnarea contractelor comerciale cu firma furnizoare, precum şi implementarea pe faze a proeictului şi punerea sa în funcţiune.

evaluarea proiectelor de investiții pe Internet 2020

Banca Mondială acordă credite numai pentru obiective concrete de investiţii şi numai pentru acelea care se justifică a avea o înaltă eficienţă economică. Caracterizarea eficienţei economice a obiectivelor ce vor fi eventual creditate se va face printr-un sistem de indicatori elaborat special pentru acest scop.

În prezent, acest sistem de indicatori a fost adoptat şi de băncile româneşti. Raportul trebuie să fie mai mare decât 1 pentru ca proiectul să fie viabil.

Criteriul sintetic de apreciere este rentabilitatea naţională a proiectului. Într-o primă etapă 3 se face măsurarea costurilor şi avantajelor aferente proiectului din punctul de vedere al colectivităţii, pentru aceasta, substituindu-se în calcule preţurile pieţei cu preţuri teoretice sau de referinţă. În a doua etapă se măsoară costurile şi avantajele proiectului pe ansamblul economiei naţionale la nivelul proiectului, al firmelor ce cooperează cu proiectul pe linia furnizării de materii prime, materiale etc.

Calculele privind costurile şi avantajele utilizează preţurile pieţei.

Este necesară analizarea în prealabil a prevederilor H. Care este obiectivul acestei scheme de ajutor de stat? Care este bugetul schemei de ajutor de stat? Care este perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat? Cine poate solicita finanțare în cadrul schemei de ajutor de stat?

Se calculează în mod separat şi apoi se adună cele trei categorii de efecte : directe, indirecte şi induse sau de venit. Efectele directe constau din cheltuielile şi încasările proiectului însuşi, aşa cum au fost stabilite pe baza studiului de fezabilitate. Efectele indirecte sunt avantaje şi costuri suplimentare pe care un proiect de investiţie le antrenează pentru alte proiecte cu care el este legat pe plan tehnologic şi economic.

evaluarea proiectelor de investiții pe Internet 2020

Efectele induse sau de venit sunt generate de utilizarea veniturilor distribuite. Astfel, economiile băneşti ale întreprinderilor, gospodăriilor familiale şi administraţiei publice pot servi unor noi investiţii, care vor conduce la creşterea producţiei.

Costul social al proiectului exprimă tot ceea ce societatea în ansamblu va trebui să aloce efectiv din resursele sale cu ocazia realizării proiectului. Beneficiul social al proiectului este apreciat în mod sintetic prin valoarea adăugată netă suma valorilor adăugate directe şi a celor indirecte.

Trebuie ţinut cont, totodată, de valoarea adăugată negativă, adică de pierderile datorate suprimării unor activităţi prin realizarea proiectului. Compararea beneficiului social cu costul social ne permite să calculăm eficienţa investiţiei în termeni de valoare netă actuală şi de rată internă de rentabilitate.

Valoarea adăugată implicată de realizarea proiectului exprimă contribuţia acestuia la venitul naţional numai în măsura în care este distribuită şi consumată în ţară. În calculele de evaluare se acordă atenţie ambelor componente ale valorii adăugate nete : costuri de prelucrare şi salarii pe de o parte, venit net pe de altă parte. Criteriul valorii adăugate poate fi interpretat fie sub formă globală contribuţia proiectului la creşterea netă a producţiei interne brutefie prin aspectele sale sectoriale de exemplu, repartiţia acestei valori în conturile administraţiei şi exterioruluifăcându-se o ierarhie a importanţei rezultatelor proiectului după unele priorităţi ş.

Cele două tipuri de analiză a proiectului -financiară şi economicădeşi pot avea rezultate diferite, se dovedesc a fi, în acelaşi timp, complementare. Între analiza economica si cea financiara exista urmatoarele deosebiri foarte importante: · În analiza economica, anumite preturi pot fi modificate pentru a reflecta mai bine adevaratele valori sociale si economice.

Ilinca MUNTEAN Proiectele publice sunt instrumente de punere in practica a strategiei administratiei, a autoritatilor publice, folosind resurse investitionale pe o perioada limitata si intr-o stricta localizare la nivel national sau local.

În analiza financiara sunt folosite întotdeauna preturile pietei care includ impozite si taxe. Ele fac parte din beneficiul total al proiectului care este transferat societatii ca un întreg. Dimpotriva, o subventie este un cost pentru societate deoarece ea este o cheltuiala de resurse pe care economia o face pentru a executa proiectul.

În analiza financiara taxele sunt tratate similar unui cost, iar subventiile asemanator unui câstig. În analiza economica, dobânda pe capital nu este scazuta din beneficiile brute deoarece este o parte din beneficiul total al capitalului disponibil pentru societate. Problemă rezolvatăSă se calculeze cursul de revenire net actualizat pentru exportul produselor rezultate în urma realizării şi exploatării unui proiect de investiţii.

Declarația săptămânii

Se cunosc, pe de o parte, cheltuielile de investiţii şi cheltuielile de exploatare în LEI, iar, pe de altă parte, cheltuielile cu investiţia, cheltuielile de exploatare şi veniturile din exploatare în DOLARI.

Acest rezultat se compară cu nivelul cursului de schimb valutar de pe piaţă pentru a vedea dacă proiectul de investiţii poate fi acceptat pentru evaluarea proiectelor de investiții pe Internet 2020 adus prin exportul de produse. RezolvareÎn cazul unui curs de schimb oficial de Probleme propuse9. Evaluarea proiectelor de investiții pe Internet 2020 va alege varianta de investiţie care minimizează volumul de resurse investiţionale necesare pentru creşterea unei unităţi de capacitate.

Indicatorul trebuie să aibă o valoare cât mai mare.

  1. (PDF) 4-Evaluarea Proiectelor | Oneață Andrei - sascamontana.ro
  2. GHID 28/08/ - Portal Legislativ
  3. Было похоже, будто в глубинах озера бьется чье-то гигантское сердце.

Indicatori de apreciere a eficienţei economice cu luarea în considerare a factorului timp Indicatori dinamici Schema procesului investiţional este reprezentarea derulării pe parcursul timpului a principalelor etape de realizare a unui proiect de investiţii.

Se va alege proiectul cu cea mai mică valoare a acestui indicator.

Finantarea proiectelor de investitii – o abordare practică

Acest indicator exprimă costul în lei al unei unităţi de valută externă obţinută prin exportul de produse sau economisită prin înlocuirea importului, în urma realizării investiţiei.

Valoarea acestui indicator trebuie să fie mai mică decât cursul de schimb valutar oficial. Să se calculeze indicatorii: rata medie de rentabilitate, termenul de recuperare static şi cel dinamic prin actualizare la momnetul începerii execuţiei lucrărilor de investiţii.

Să se determine indicatorul cursul de revenire net actualizat pentru un proiect de investiţii cunoscând:Varianta de proiect Element A B Investiţii totale 1.

Indicatori UM Variante de proiect Volum investiţii din care: -anul 1 -anul 2 -anul 3 mil.

Finantarea proiectelor de investitii — o abordare practică Finantarea proiectelor de investitii — o abordare practică Una din provocările de actualitate la nivel macro-economic este reprezentată de lipsa acută a unor politici investiționale sustenabile pe termen mediu și lung, în toate domeniile de activitate. În acest scop, sistemul bancar românesc își poate asuma un dublu rol catalizator — pe de o parte în calitate de finanțator, pe de altă parte în calitate de centru de excelență în domeniul structurării și implementării unor proiecte complexe de succes. Pentru a atinge acest deziderat, primul pas îl reprezintă pregătirea continuă a personalului direct implicat în structurarea acestui tip de tranzacții. Seminarul promis se adresează, prin urmare, acestei audiențe și urmărește eficientizarea procesului de creditare, în paralel cu o creștere a gradului de penetrare a produselor de finanțare de proiecte investiționale, prin responsabilizare individuală și orientare către rezultate sustenabile pe termen lung. OBIECTIVE La finalul seminarului, participanţii vor fi capabili să: Construiască și să urmărească derularea în bune condiții a unor structuri de finanțare adecvate profilului proiectelor de investiții, dar și să adreseze nevoile de finanțare conexe, în corelație cu decizia de investire, Înțeleagă importanța asumării responsabilității individuale în procesul de creditare, în deplină aliniere cu produsele, politicile și apetitul de risc al băncii, precum și să integreze armonios aspectele de bună guvernanță cu cele de eficiență în creditare, Pregătească și să deruleze cu succes fazele specifice procesului de negociere, Argumenteze și să documenteze corespunzător decizia de creditare, Adapteze atât cadrul relațional cât și cel contractual la evoluții ulterioare, în timp real.

Citițiși