Primirea de venituri prin Internet

SNC “VENITURI”

Obiectiv 2.

Obiectivul prezentului standard constă în stabilirea modului de contabilizare a veniturilor generate de anumite tipuri de fapte economice şi de prezentare a informaţiilor aferente în situaţiile financiare.

Domeniu de aplicare 3. Prezentul standard se aplică la contabilizarea veniturilor provenite din: 1 vînzarea produselor şi mărfurilor; 2 prestarea serviciilor; 3 utilizarea de către terţi a activelor entităţii care generează dobînzi, redevenţe royalty şi dividende. Prezentul standard nu reglementează modul de contabilizare a veniturilor provenite din: 1 contracte de construcţie SNC "Contracte de construcţii" ; 2 contracte de leasing SNC "Contracte de leasing" ; 3 dividende din investiţii contabilizate pe baza metodei punerii în echivalenţă IAS 28 "Investiţii în entităţi asociate şi asocierile în participaţie" ; 4 contracte de asigurare IFRS 4 "Contracte de asigurare" ; 5 modificări ale valorii juste a activelor financiare şi datoriilor financiare sau cedarea acestora IAS 39 "Instrumente financiare: recunoaştere şi evaluare" ; 6 modificări ale valorii stocurilor şi altor active curente SNC "Stocuri" ; 7 ieşirea activelor imobilizate SNC "Imobilizări necorporale şi corporale" şi SNC "Creanţe şi investiţii financiare" ; 8 subvenţii SNC "Capital propriu şi datorii" ; 9 diferenţe favorabile de curs valutar şi de sumă SNC "Diferenţe de curs valutar şi de sumă".

Definiţii 5. În prezentul standard noţiunile utilizate semnifică: Valoare justă - suma cu care poate fi schimbat benevol un activ sau decontată o datorie, în primirea de venituri prin Internet unei tranzacţii desfăşurate în condiţii normale între părţi interesate, independente şi bine informate.

Venituri - creşteri ale beneficiilor economice înregistrate în cursul perioadei de gestiune, sub forma intrărilor de active sau majorării valorii acestora, sau a diminuării datoriilor care au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu, cu excepţia creşterilor legate de contribuţiile proprietarilor. Venituri din prestarea serviciilor - venituri din executarea de către entitate a unor lucrări pe parcursul unei anumite perioade de timp de exemplu, venituri din serviciile de transport, reparaţie, intermediere, consultanţă, instruire, agrement-sport, instalare a utilajului, telefonie, internet, turism.

Venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor - venituri din comercializarea bunurilor produse de entitate sau cumpărate pentru a fi revîndute, inclusiv terenurile şi alte imobilizări deţinute în scopuri revînzării. Venituri sub formă de dobînzi - grafice opțiuni binare din utilizarea numerarului sau a echivalentelor acestuia, precum şi din deţinerea obligaţiunilor şi a altor sume datorate entităţii.

Aceste baremuri se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.

Venituri sub formă de redevenţe - royalty venituri din utilizarea imobilizărilor necorporale ale entităţii cum ar fi brevetele, mărcile, drepturile de autor copyright şi software-ul pentru computere etc. Venituri sub formă de dividende - venituri din cotele deţinute în capitalul social al altor entităţi.

Majorarea capitalului social din contul profitului nerepartizat este o repartizare de dividende? Veniturile cuprind beneficiile economice primite sau de primit de către entitate în nume propriu.

În componenţa veniturilor nu se includ: 1 taxa pe valoarea adăugată, accizele, alte impozite şi taxe recuperabile. Exemplul 1.

În noiembrie X o entitate a livrat produse finite cumpărătorilor la valoare de vînzare de lei, inclusiv TVA - lei şi accize - lei. În baza datelor din exemplu, suma veniturilor entităţii pe luna noiembrie X constituie lei lei - lei - lei şi se determină ca diferenţa dintre mărimea totală a valorii de vînzare a produselor şi sumele TVA şi accizelor.

  • Constructor de opțiuni binare pe q opton
  • Конечно, в этой идее с точки зрения биологии нет ничего абсурдного,-- сказал Хилвар, когда Олвин задал ему этот вопрос.
  • Codul Fiscal cu Normele valabil in
  • Codul fiscal ART. 76 - Definirea veniturilor din salarii şi asimilate salariilor
  • Лишь на первый взгляд казалось, что статуя глядит на город: встав прямо перед ней, можно было заметить, что глаза ее опущены, и ускользающая усмешка направлена к месту, расположенному сразу после входа в Гробницу.
  • Возможность продлить до бесконечности свое существование может принести довольство индивидууму, но обречет род в целом на застой.
  • А еще дальше вновь громоздились, поднимаясь к небу, бастионы Диаспара.

Aceste sume nu pot fi incluse în componenţa veniturilor, deoarece nu reprezintă beneficii economice pentru entitate şi nu au drept rezultat creşteri ale capitalului propriu.

În aceste situaţii veniturile entităţii includ doar comisioanele cuvenite.

III - Venituri din salarii şi asimilate salariilor art. IV secţiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. Nu sunt incluse în veniturile salariale şi nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevăzute mai sus, realizate de persoane fizice, dacă aceste venituri sunt primite în baza unor legi speciale şi finanţate din buget, cu excepţia contravalorii serviciilor turistice şi a indemnizaţiilor de vacanţă acordate potrivit legii modificare introdusă de LEGEA nr.

Exemplul 2. Entitatea "A" a încheiat un contract de intermediere cu entitatea "B" privind vînzarea produselor vinicole. În anul X entitatea "A" a vîndut cumpărătorilor produse în valoare totală de lei.

Browser incompatibil

Veniturile se evaluează la valoarea justă a contraprestaţiei mijlocului de plată primite sau de primit diminuată cu valoarea oricăror reduceri de preţ, bonusuri şi altor reduceri comerciale acordate de către vînzător.

Exemplul 3. În mai X o entitate a vîndut unui cumpărător unităţi de marfă al cărei preţ unitar obişnuit de vînzare constituie 80 lei. În cazul tranzacţiilor pe bază de barter schimburi de bunuri şi servicii entitatea-vînzător înregistrează în contabilitate următoarele operaţiuni distincte: 1 vînzarea bunurilor şi serviciilor cu recunoaşterea şi evaluarea veniturilor în modul stabilit pentru vînzările ordinare; 2 procurarea bunurilor şi serviciilor cu determinarea valorii acestora în modul stabilit de standardele de contabilitate; 3 decontarea reciprocă a creanţelor şi datoriilor aferente tranzacţiilor pe bază de barter.

Veniturile se recunosc, de regulă, separat pentru fiecare tranzacţie. În anumite situaţii, veniturile pot fi recunoscute pe componentele distincte ale unei tranzacţii de exemplu, dacă preţul de vînzare a bunurilor include primirea de venituri prin Internet sumă identificabilă pentru servicii ulterioare, această sumă este iniţial înregistrată ca venituri anticipate şi recunoscută ca venituri curente pe măsura prestării serviciilor de deservire a bunurilor comercializate.

Exemplul 4. În decembrie X entitatea a vîndut unui cumpărător 10 calculatoare la preţ unitar de lei cu condiţia deservirii calculatoarelor pe parcursul a 3 ani.

Preţul unitar de vînzare a calculatorului fără deservire constituie lei. Conform datelor din exemplu, în decembrie X entitatea contabilizează: - veniturile din vînzarea calculatoarelor în sumă de lei lei × 10 unit.

în cazul în care pentru a face o avere pe cum să câștigi mulți bani chiar acum

Veniturile şi cheltuielile aferente unora şi aceloraşi fapte economice se recunosc în aceiaşi perioadă de gestiune de exemplu, valoarea bunurilor vîndute şi costul acestora se contabilizează şi se reflectă în situaţia de profit şi pierdere într-o singură perioadă de gestiune.

Contabilitatea veniturilor Contabilitatea veniturilor este condiţionată популярные интернет заработки sursa de obţinere a acestora - vînzarea produselor şi mărfurilor; prestarea serviciilor; utilizarea de către terţi a activelor entităţii care generează dobînzi, redevenţe şi dividende.

Venituri din vînzarea produselor şi mărfurilor Veniturile din vînzarea produselor şi mărfurilor se recunosc în momentul în care sînt îndeplinite simultan următoarele condiţii: 1 entitatea a transferat cumpărătorului riscurile şi beneficiile semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor.

Transferul riscurilor şi beneficiilor semnificative aferente drepturilor de proprietate asupra bunurilor, de regulă, coincide cu momentul predării bunurilor către cumpărător sau, la respectarea altor condiţii contractuale, care atestă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective către cumpărători; 2 entitatea nu mai gestionează bunurile vîndute ca în cazul deţinerii în proprietate a acestora şi nu deţine controlul efectiv asupra bunurilor; 3 mărimea veniturilor poate fi evaluată în mod credibil; 4 este probabil ca beneficiile economice aferente tranzacţiei vor fi generate către entitate; şi 5 costurile tranzacţiei pot fi evaluate în mod credibil.

ce meserie să câștigi mulți bani Câștigurile pe internet sunt necinstite

Exemplul 5. În decembrie X entitatea a livrat cumpărătorilor mărfuri cu transferarea drepturilor de proprietate asupra acestora.

SNC “VENITURI”

Valoarea de vînzare a mărfurilor constituie lei, iar valoare contabilă - lei. Conform datelor din exemplu, în decembrie X entitatea contabilizează: - valoarea de vînzare a mărfurilor comercializate în sumă de lei - ca majorare concomitentă a creanţelor şi a veniturilor curente; - valoarea contabilă a mărfurilor comercializate în sumă de lei - ca majorare a cheltuielilor curente costului vînzărilor şi diminuare a stocurilor.

Dacă entitatea păstrează riscurile semnificative aferente dreptului de proprietate asupra bunurilor, tranzacţia nu reprezintă o vînzare şi veniturile nu sînt recunoscute. De exemplu, aceste riscuri se păstrează atunci cînd: 1 entitatea are obligaţii legate de rezultate nesatisfăcătoare, neacoperite de prevederile garanţiilor normale; 2 obţinerea veniturilor dintr-o anumită vînzare este condiţionată de obţinerea de către cumpărător a veniturilor din comercializarea bunurilor; 3 bunurile sînt livrate, primirea de venituri prin Internet trebuie instalate, iar instalarea reprezintă o parte semnificativă a contractului şi nu a fost încă realizată de către entitate; şi 4 cumpărătorul are dreptul de a anula vînzarea pe parcursul unui anumit termen şi dintr-un motiv specificat în contractul de vînzare-cumpărare şi entitatea-vînzător nu este sigură de probabilitatea returnării bunurilor.

opțiuni binare d fkmfb amuletă pentru banii opțiunilor binare

Exemplul 6. În noiembrie X entitatea a livrat în baza unui contract de consignaţie 10 televizoare la preţ unitar de vînzare rata de numerar bitcoin în dolari. În baza datelor din exemplu, veniturile entităţii constituie în decembrie X lei lei × 6 unit.

Citițiși