Secretele comerciale ale comercianților,

secretele comerciale ale comercianților

Definiția practicilor comerciale neloiale. Conceptul de practici comerciale neloiale. Exemple de practici comerciale neloiale. Efectele potențiale ale practicilor comerciale neloiale.

Directiva U.E. privind protecția know-how-ului și a secretelor de afaceri

Cadre juridice privind practicile comerciale neloiale. Cadre juridice fragmentate la nivel național 11 3. Protecția împotriva practicilor comerciale neloiale la nivelul UE.

Aplicarea normelor împotriva practicilor comerciale neloiale  16 4. Mecanisme de aplicare la nivel național 16 4.

definirea unei opțiuni de emitent găsiți venituri suplimentare

Mecanisme de aplicare la nivelul UE. Tipuri de practici comerciale neloiale. Clauze contractuale ambigue. Lipsa unor contracte scrise. Modificările retroactive ale contractului 19 5. Transferul neloial al riscurilor comerciale. Utilizarea neloială secretele comerciale ale comercianților informațiilor 20 5.

Încetarea neloială a unei relații comerciale. Limitarea teritorială a aprovizionării 21 5. Caracteristicile comune ale PCN. Acesta asigură transmiterea de produse și servicii de la furnizori la consumatori și are un impact direct asupra creșterii economice și ocupării forței de muncă. Acestea asigură distribuția către consumatori de bunuri și servicii provenind din alte sectoare economice, cum ar fi agricultura, industria prelucrătoare, logistica și serviciile IT.

Prezenta carte verde vizează lanțul de aprovizionare B2B cu produse alimentare și nealimentare, secretele comerciale ale comercianților ca lanțul de tranzacții care au loc între întreprinderi sau între întreprinderi și autoritățile publice în scopul distribuției de bunuri destinate în principal publicului larg pentru consum sau uz personal sau casnic. Acest impact variază în funcție de subsectorul de produse alimentare sau nealimentare vizat.

Buna funcționare a lanțului de aprovizionare B2B cu produse alimentare și nealimentare este esențială pentru a valorifica la maximum potențialul economic al acestor sectoare.

În ultimele două decenii, lanțul de aprovizionare B2B cu produse alimentare și nealimentare a cunoscut schimbări semnificative din motive economice, sociale și demografice. Sporirea gradului de concentrare și de integrare verticală în întreaga UE a produs modificări structurale ale lanțului de aprovizionare B2B cu produse alimentare și nealimentare. Au apărut diverse alianțe internaționale de cumpărare între comercianții cu amănuntul în scopul realizării de economii de scară la nivelul aprovizionării prin sporirea puterii de cumpărare.

Dezvoltarea mărcilor proprii ale comercianților cu amănuntul a introdus o concurență directă între anumiți comercianți și furnizorii lor. Un număr mic de actori destul de puternici din lanțul de aprovizionare par să dețină o putere de negociere considerabilă.

Acești factori pot duce, în anumite cazuri, la apariția unor practici comerciale neloiale PCN în relațiile care au loc de-a lungul lanțului de aprovizionare B2B cu produse alimentare și nealimentare. PCN sunt practici care se abat în mod vădit de la buna conduită comercială și sunt contrare bunei-credințe și corectitudinii. PCN sunt impuse, de obicei, în situații dezechilibrate de către o parte mai puternică asupra unei părți mai vulnerabile și pot apărea de orice parte a relației B2B și în orice stadiu al lanțului de aprovizionare.

La nivelul UE, primele discuții pe tema PCN din sectorul alimentar au avut loc înatunci când prețurile de consum au crescut în contextul exploziei prețurilor agricole.

52013DC0037

S-a constatat că lipsa transparenței pieței, inegalitățile în ceea ce privește puterea de negociere și practicile anticoncurențiale au produs perturbări ale pieței, cu efecte potențial negative asupra competitivității de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu alimente.

S-a impus astfel necesitatea de a analiza funcționarea lanțului de aprovizionare cu alimente. Ca răspuns, o platformă a experților privind practicile contractuale B2B a fost constituită înîn cadrul forumului la nivel înalt pentru îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare cu alimente, pentru a lucra la găsirea unei soluții la această problemă. Înplatforma experților a prezentat o serie de principii și de exemple de secretele comerciale ale comercianților loiale și neloiale în relațiile verticale din lanțul de aprovizionare cu alimente, semnate de unsprezece organizații care reprezintă interese diferite de-a lungul lanțului european de aprovizionare cu alimente[5].

Înplatforma a lucrat la crearea unui mecanism de aplicare. În ciuda eforturilor comune, cadrul propus nu a identificat soluții eficiente în caz de nerespectare și nu a obținut sprijinul reprezentanților întregului lanț de aprovizionare la momentul celei secretele comerciale ale comercianților a treia reuniuni a forumului la nivel înalt, care a avut loc la 5 decembrie Cu toate acestea, opt dintre cele unsprezece organizații și-au anunțat intenția de lansa, la începutul anului și pe bază de voluntariat[6], punerea în aplicare a principiilor de practici loiale.

În același timp, toate părțile interesate lucrează la găsirea unui compromis prin această abordare sectorială.

Comisia încurajează toate părțile interesate să ajungă la un acord în următoarele luni.

cum să faci bani pe Internet fără recenzii de investiții înregistrare video cu opțiuni binare

Comisia a prelungit, de asemenea, mandatul forumului la nivel înalt până la 31 decembrie [7] și va continua să monitorizeze evoluțiile specifice din lanțul de aprovizionare cu alimente pentru a duce mai departe realizările de până acum.

În paralel, Comisia va începe lucrările pentru o evaluare a impactului diferitelor opțiuni de abordare a PCN. Evaluarea impactului va examina, de asemenea, în ce măsură această problemă ar putea fi soluționată la nivel local sau dacă ar fi nevoie de o soluție la nivelul UE. Această abordare va menține realizările forumului la nivel înalt în sectorul alimentar, secretele comerciale ale comercianților în același timp analizarea tuturor soluțiilor posibile, de la autoreglementare la legiferare.

Pe această bază, Comisia va propune, în a doua jumătate a anuluimăsurile viitoare adecvate. PCN au făcut obiectul unei serii de studii și anchete în mai multe state membre[8].

Un raport recent al Rețelei europene în domeniul concurenței REC a confirmat faptul că numeroase autorități naționale de concurență consideră că existența PCN[9] este o problemă în sectorul alimentar. Rata bitcoin octombrie toate acestea, dintr-o perspectivă mai largă, se consideră că PCN pot apărea nu numai în sectorul alimentar, ci și în alte sectoare.

Prezenta carte verde va contribui la culegerea de informații privind această problemă, care poate fi legată de mai mulți factori. În al doilea rând, relația dintre furnizori și comercianții cu amănuntul ar putea fi afectată și de importanța anumitor mărci, combinată cu faptul că unii dintre cei mai mari producători fabrică atât alimente, cât și alte tipuri de bunuri, cum ar fi detergenți, produse cosmetice, produse de igienă etc. Acest tip de practici a fost identificat în mai multe sectoare, inclusiv în cel al mobilei sau cel textil[10].

În sectorul produselor de îmbrăcăminte, într-un raport din privind relațiile comerciale din cadrul lanțului UE al produselor de îmbrăcăminte, s-au identificat nouă practici între producători și comercianții cu amănuntul care sunt percepute ca neloiale.

Printre acestea se numără: imputarea automată a costurilor de promovare suportate de comerciantul cu amănuntul, penalizări nejustificate, plăți cu întârziere, returnarea bunurilor nevândute, încetarea bruscă a relației de aprovizionare și exploatarea ideilor inovatoare prezentate în eșantioane[11].

În cadrul exercițiului său de monitorizare a pieței comerțului și distribuției cu amănuntul[12], Comisia a menționat existența PCN în diverse sectoare ale comerțului cu amănuntul.

Parlamentul European a recunoscut, de asemenea, necesitatea de a depăși cadrul industriei agroalimentare și a invitat Comisia să ia măsuri în acest sens[13]. În Actul privind piața unică I[14], Comisia și-a exprimat intenția de a lansa o inițiativă vizând combaterea PCN în relațiile comerciale.

În plus, mai multe consultări recente cu întreprinderile au confirmat existența acestei probleme[15].

cum să tranzacționați corect opțiunile binare recenzii opțiune de depozit bitcoin

PCN pot avea efecte negative asupra economiei UE și, mai ales, asupra lanțului de aprovizionare B2B cu produse alimentare și nealimentare. Aceste practici secretele comerciale ale comercianților afecta capacitatea întreprinderilor, inclusiv a IMM-urilor, de a investi și de a inova. Mai mult, existența unor norme naționale fragmentate poate constitui un obstacol suplimentar în calea aprovizionării și a distribuției transfrontaliere în cadrul pieței unice.

Prezenta carte verde conține o evaluare preliminară și vizează obținerea mai multor informații și opinii cu privire la posibilele probleme generate de PCN în relațiile de-a lungul lanțului de aprovizionare B2B cu produse alimentare și nealimentare, la asigurarea aplicării eficiente a normelor naționale existente care vizează combaterea PCN și la impactul PCN asupra pieței unice.

Obiectivul cărții verzi este de a lansa o consultare cu părțile interesate cu privire la această analiză, în scopul de a culege informații și, dacă este cazul, de a identifica eventualele măsuri care ar trebui întreprinse în viitor pentru a aborda această problemă. Îmbunătățirea funcționării lanțului de aprovizionare ar încuraja o integrare economică mai aprofundată și ar aborda deficiențele semnificative provocate de PCN în cadrul pieței unice și fragmentarea normelor naționale care vizează combaterea acestora.

Acest lucru ar contribui la obiectivul mai general al UE de a deveni, până îno economie mai inteligentă, mai durabilă și mai favorabilă incluziunii. Definiția practicilor comerciale neloiale 2. Conceptul de practici comerciale neloiale Libertatea contractuală reprezintă o piatră de temelie în cadrul oricărei relații B2B în economia de piață; părțile ar trebui să poată redacta contracte care corespund cel mai bine nevoilor lor.

Sunt vizate mai ales PCN în negocierile precontractuale, care sunt apoi încorporate în clauzele contractuale. Pentru a obține avantaje reciproce de pe urma acestei libertăți contractuale, părțile trebuie să fie în măsură să negocieze cu adevărat clauzele contractuale. Cu toate acestea, în cazurile în care una dintre părțile contractante deține o poziție de negociere mai puternică, aceasta poate impune condiții, în mod unilateral, celeilalte părți mai vulnerabile, influențând astfel în mod excesiv relația comercială pentru a servi exclusiv propriilor interese economice.

opțiuni de obligațiuni derivate opțiunea put va fi în opțiunea bani dacă

În special, această parte contractantă poate utiliza clauze foarte disproporționate și, datorită puterii sale de negociere, nu va accepta să negocieze separat fiecare clauză. În aceste situații, este posibil ca partea mai vulnerabilă să nu fie în măsură să respingă condițiile defavorabile impuse în mod unilateral de teamă că nu va putea încheia contractul sau chiar că va fi eliminată de pe piață.

PCN sunt impuse, de obicei, în situații dezechilibrate de către o parte mai puternică asupra unei părți mai vulnerabile — care, adesea, nu secretele comerciale ale comercianților în măsură să abandoneze relația neloială și să caute un alt partener de afaceri din cauza costurilor pe care le presupune o astfel de schimbare sau a lipsei de alternative la contractantul respectiv.

Trebuie menționat faptul că situația de dezechilibru se poate produce de orice parte a relației B2B, atât comercianții cu secretele comerciale ale comercianților, cât și furnizorii putând fi victime ale PCN, și poate apărea în orice stadiu al lanțului de aprovizionare B2B în sectorul comerțului cu amănuntul.

Astfel de situații pot apărea, de exemplu, în cazul producătorilor agricoli, care dispun adesea de opțiuni limitate în ceea ce privește alegerea partenerilor de afaceri pentru a-și vinde producția și care, din cauza caracteristicilor intrinseci ale multor produse, nu sunt în măsură să stocheze producția pentru o perioadă mai lungă de timp în scopul obținerii unor condiții de cumpărare mai bune.

Printre astfel de practici se numără: neprezentarea de informații suficiente cu privire la clauzele contractuale, solicitarea de plăți pentru bunuri sau servicii care nu au nicio valoare pentru contractant, modificarea unilaterală sau retroactivă a clauzelor contractuale, solicitarea de plăți pentru servicii fictive, împiedicarea contractanților să se aprovizioneze din alte state membre — ceea ce duce la împărțirea teritorială a pieței unice. PCN pot apărea în orice stadiu al relației B2B.

După încheierea contractului, PCN pot consta, pur și simplu, în executarea clauzelor abuzive. Cu toate acestea, chiar și atunci când clauzele unui contract par să fie acceptabile pentru ambele părți, este în continuare posibil să apară eventuale probleme. În general, contractele nu acoperă toate aspectele comportamentului părților în faza de execuție a contractului sau sunt atât de complexe încât părțile nu înțeleg toate implicațiile practice ale clauzelor contractuale.

10 Sfaturi Utile In Caz De Criza Economica

În plus, secretele comerciale ale comercianților posibil ca părțile să nu dispună de același nivel de informații cu privire la tranzacție, ceea ce poate duce la un comportament abuziv al părții mai puternice față de o parte mai vulnerabilă.

În această privință, IMM-urile sunt, în general, într-o poziție mai vulnerabilă în comparație cu celelalte părți mai mari, deoarece este posibil ca acestea să nu dispună de cunoștințele de specialitate necesare pentru a cântări toate implicațiile condițiilor convenite. Pe o piață care funcționează în mod optim, lipsa de încredere dintre părți ar duce la schimbarea partenerului de afaceri.

Costurile ridicate câștigați bani repede pentru a cumpăra cs go acestei schimbări sau chiar lipsa unei astfel de posibilități se traduce în mod concret printr-o poziție favorabilă de negociere, care poate încuraja un comportament neloial al părții mai puternice.

Incapacitatea de a se îndrepta secretele comerciale ale comercianților un alt partener de afaceri și de a pune capăt relației existente este un factor-cheie în dezvoltarea PCN. În plus, temerea părții mai vulnerabile este adesea că relația comercială ar putea înceta în cazul în care depune plângere.

Recent, aproape toți furnizorii și producătorii invitați să se prezinte în fața comisiei parlamentare irlandeze privind relațiile furnizori-comercianți cu amănuntul pe piața irlandeză a produselor alimentare pentru a discuta despre legăturile lor cu comercianții cu amănuntul au refuzat invitația[17].

Pentru a strânge informațiile relevante, comisia parlamentară a optat pentru contacte directe secretele comerciale ale comercianților confidențiale.

Browser incompatibil

Întrebări: 1 Sunteți de acord cu definiția de mai sus a PCN? Dacă da, vă rugăm să explicați în ce mod. Sunteți de acord cu evaluarea de mai sus pe această temă? Vă rugăm să explicați. Exemple de practici comerciale neloiale PCN au făcut obiectul unei serii de sondaje și anchete, care s-au concentrat adesea pe sectorul alimentar. ÎnComisia privind concurența din Regatul Unit a realizat o investigație privind aprovizionarea cu produse alimentare în această țară[18], care a identificat 52 de practici, dintre care 26 aveau potențialul de a crea incertitudini pentru furnizori în ceea ce privește veniturile sau costurile, transferându-le acestora riscuri excesive sau costuri neprevăzute.

Printre acestea se numără ajustările retroactive ale prețurilor, finanțarea retroactivă a promoțiilor sau alte practici care au dus efectiv la ajustarea retroactivă a acordurilor de aprovizionare stabilite anterior. Raportul autorității spaniole din domeniul concurenței privind relațiile dintre furnizori și comercianții cu amănuntul în secretele comerciale ale comercianților alimentar[19] a identificat 18 practici între producători și comercianții cu amănuntul și le-a împărțit în trei categorii: i plăți comerciale de exemplu, taxe de transport și de poziționare a produselor ; ii contribuții la activitățile auxiliare desfășurate de comerciantul cu amănuntul de exemplu, taxe de promovare ; iii plăți atipice de exemplu, cele considerate de producători ca fiind bursă sau opțiuni binare responsabilitatea comerciantului cu amănuntul.

Efectele potențiale ale practicilor comerciale neloiale Impunerea de PCN de-a lungul lanțului de aprovizionare B2B cu produse alimentare și nealimentare ar putea afecta întreprinderile, ceea ce poate produce efecte negative asupra întregii economii. Este greu de estimat impactul PCN asupra lanțului de aprovizionare B2B cu produse alimentare și nealimentare, în special din cauza naturii problemei, dar și din cauza dificultăților de măsurare.

Cu toate acestea, se presupune că impactul negativ pe care l-ar putea avea PCN atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, poate cuprinde efecte asupra investiției și inovației[21].

Comisia a lansat recent un studiu privind evoluția opțiunilor și a inovării în sectorul comerțului cu amănuntul de produse alimentare, pentru a evalua dacă secretele comerciale ale comercianților aspecte s-au modificat în ultimii ani în urma modernizării și a concentrării sectorului comerțului cu amănuntul din Uniunea Europeană.

Multe PCN pot fi legate de probleme de plăți, care au o legătură directă cu modul în care sunt structurate prețurile între furnizori, intermediari și comercianții cu amănuntul.

PCN ar putea afecta în mod negativ investițiile și inovarea deoarece duc la reducerea veniturilor și la incertitudine. Clauzele abuzive impuse retrospectiv pot genera, în special, incertitudini în ceea ce privește planurile de afaceri și pot avea drept rezultat reducerea investițiilor. Calculele privind randamentul investiției țin cont de evaluarea riscurilor potențiale.

idee cum să faci bani opțiuni binare tranzacționând bonusuri fără depunere

Este cazul mărfurilor nevândute care sunt returnate furnizorilor fără a fi plătite, chiar dacă dispozițiile contractuale prevăd contrariul de exemplu, cazul produselor sezoniere de uz casnic sau al produselor cu o perioadă de depozitare limitată. Astfel de situații îi obligă pe furnizori să suporte costuri inutile, pot genera incertitudini și pot au efecte secundare asupra investițiilor. În plus, PCN pot avea un impact negativ asupra schimburilor comerciale transfrontaliere și pot împiedica buna funcționare a pieței unice.

De exemplu, furnizorii pot fi reticenți la ideea de a lucra cu comercianți cu amănuntul din străinătate de teamă de a nu fi victime ale unor PCN într-un context juridic național necunoscut. Bineînțeles, acesta nu este singurul obstacol: numărul de contracte transfrontaliere din cadrul lanțului de aprovizionare la nivelul UE variază de la un stat membru la altul, în funcție de prezența marilor comercianți cu amănuntul integrați vertical, de ponderea vânzătorilor online, de subsegmentul din sectorul comerțului cu amănuntul și de rolul angrosiștilor[24].

Cum poți câștiga bani rapid acasă toate acestea, indiferent de acești factori, PCN poate împiedica dezvoltarea relațiilor transfrontaliere, în principal secretele comerciale ale comercianților cauza dificultății de pune în aplicare normele care le reglementează într-un context transfrontalier.

  • January 31, By Grecu si Asociații No comments yet Directiva protecția know-how-ului și a informațiilor de afaceri nedivulgate secrete comerciale împotriva dobândirii, utilizării și divulgării ilegale.
  • Recenzii pentru 24 de opțiuni
  • LEGE nr.
  • Concurenta Neloiala
  • Valori negative ale liniei de tendință

Întrebări: 6 Din experiența dumneavoastră, în ce măsură și cât de des apar PCN în sectorul alimentar? În ce stadiu al relațiilor comerciale apar aceste practici și cum se manifestă ele? Dacă da, vă rugăm să prezentați exemple concrete.

Vă rugăm să prezentați exemple concrete și, în măsura posibilităților, să cuantificați acest impact. PCN duc la fragmentarea pieței unice?

Dacă da, vă rugăm să explicați în ce măsură PCN au un impact asupra capacității societății dumneavoastră de a efectua tranzacții transfrontaliere. Cadre juridice privind practicile comerciale neloiale 3. Cadre juridice fragmentate la nivel național De-a lungul anilor, practicile neloiale în relațiile dintre furnizori și cumpărători au devenit o problemă politică din ce în ce mai importantă pentru autoritățile publice.

Ca urmare, multe state membre au luat măsuri pentru a combate PCN, însă au procedat în moduri diferite.

Această situație a produs divergențe mari în ceea ce privește nivelul, natura și forma juridică a protecției oferite împotriva PCN la nivel național. Punctul de plecare a fost adesea o analiză efectuată de autoritățile naționale din domeniul concurenței pentru a evalua concurența în sectorul comerțului cu amănuntul și rolul practicilor comerciale în relațiile dintre furnizori și comercianții cu amănuntul[25].

Legătura dintre dreptul concurenței și legislația privind practicile comerciale neloiale În acest context, este necesar să se facă distincția între dreptul concurenței și legislațiile care vizează prevenirea practicilor neloiale.

Normele privind practicile comerciale neloiale urmăresc, în principal, un obiectiv diferit de cel al dreptului concurenței deoarece reglementează relațiile contractuale dintre întreprinderi, definind, de exemplu, clauzele și condițiile pe care furnizorii trebuie să le ofere distribuitorilor, indiferent de efectele reale sau presupuse asupra concurenței pe piață.

Acesta este, în special, cazul legislației care interzice întreprinderilor să impună partenerilor comerciali, să obțină sau să încerce să obțină de la aceștia condiții nejustificate, disproporționate sau cu titlu gratuit[26].

Citițiși